ҮЕИЙНХЭН

Нэг үед амьдарч буй хүмүүс: ахмад үеийнхэн (биднээс өмнөх үед амьдарч байсан хүмүүс), бидний дэлгэрэнгүй... (бидэнтэй нэг цаг үед амьдарч байгаа хүмүүс), хойч үеийнхэн (биднээс хойш амьдрах хүмүүс) - Монголд суралцаж буй гадаадын оюутнуудын дунд “Бид нэг үеийнхэн” уулзалт зохион байгуулжээ. “Зууны мэдээ” сонин.

ахмад үеийнхэн биднээс өмнөх үед амьдарч байсан хүмүүс
бидний үеийнхэн бидэнтэй нэг цаг үед амьдарч байгаа хүмүүс
хойч үеийнхэн биднээс хойш амьдрах хүмүүс