ҮЕГҮЙ

1. Үе байхгүй - Үзмийн мод нь үегүй дээ бөмбөр минь. ААЗ;


2. Бие нь нугарахдаа сайн, маш уян налархай: үегүй мэт нугарах (уян налархай нугарах).