ОВЖИРХОГ

Овжин, залирхаг байдалтай: үг нь овжирхог (үг яриа нь зальтай байдалтай) - Шалиг эмийн харц нь дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж.