ОВЖООГҮЙ

Овжоо байхгүй: овжоогүй хүн (олон зангүй, даруу төлөв хүн)