ОВЖООТОЙ

Овжоо бүхий: овжоотой этгээд (а. Ер бусын э‎тгээд авьяастай хүн; б. Ов заль ихтэй, олон ааштай дэлгэрэнгүй...