ОВИЛГОЖИХ

Төлөвшин томоожих, овилготой болж ‎эхлэх.