ОВЛОГДОХ

Ов мэхэнд автах, мэхлэгдэн хууртах: хүнд овлогдох (хүнд мэхлэгдэн хууртах).