ОВОГЛОГДОХ

Овгоороо нэрлүүлэх: нагацаараа овоглогдох (нагацынхаа нэрийг овгийнхоо нэр болгон хэрэглэх).