ОВОГТОН

Нэг овог бүхий хэсэг бүлэг хүмүүс, удам угсаа нэгтэй бүлэг хүн: монгол овогтон (монгол удам угсааны дэлгэрэнгүй...

монгол овогтон монгол удам угсааны хүмүүс
дөрвөд овогтон болох удам угсаа нэг бүлэг хүмүүс овгоо дөрвөд хэмээн нэрийдэх