ОВЛОЛ

Ов м‎эх, овжин зан гаргах байдал: овлол гаргах (ов мэх гаргах).