үг сүггүй
а. Үг хэлэхийн завдалгүй, нам сөгөөгүй, ганц үгний зөрөөгүй; б. Ухаан жолоогүй, учир зүггүй