ҮГДРҮҮЛЭХ

Өвчнөө илаарьшуулж байгаад дахин хүндрүүлэх: шарх үгдрүүлэх (шархаа сайн эдгээхгүй, эргэж буцааж дэлгэрэнгүй...