ҮГДРЭХ

Сайтар эмчлүүлээгүйгээс болж өвчин илаарьшиж байгаад дахин хүндрэх: ханиад үгдрэх (ханиад эдгэхгүй дэлгэрэнгүй...

ханиад үгдрэх ханиад эдгэхгүй удаж хүндрэх
шарх үгдрэх шарх сэдрэх, эдгэхгүй удах