ҮГДЭХ

Үгдрэх, өвчин дахин сэргэх, шарх дахин хувилах.