ҮГЛЭЛ II
/ хуучирсан /

Цалин пүнлүү.

Ижил үг:

ҮГЛЭЛ I