ҮГДРЭЭХ

Өвчнөө засаж байгаад дахин хүндрүүлэх: ханиадаа үгдрээх (а. Ханиадаа сайн эмчлүүлэхгүй улам дэлгэрэнгүй...