ҮГДРЭЛ

Үгдрэх үйлийн нэр, өвчин дахин хүндрэх явдал.