ОВИЛГОГҮЙТЭХ

Овилгогүй зан гаргах: овилгогүйтэн аашлах (олон ааш гарган барьцгүй аашлах) - Чи битгий дэлгэрэнгүй... Яриа.