ОВИЛГО

Тухайн байдалд илрэх хүний зан ааш, байр байдал, төрх: овилго муутай (зан ааш огцом хувирамтгай дэлгэрэнгүй...

овилго муутай зан ааш огцом хувирамтгай хүн
овилго нь олдохгүй байх тухайн байдалд хэрхэн хандаж, ямар зан ааш гаргахыг нь таах аргагүй байх