овилго нь олдохгүй байх
тухайн байдалд хэрхэн хандаж, ямар зан ааш гаргахыг нь таах аргагүй байх