ОВЖООЛОХ

Овжоо зан ааль гаргах: овжоолон мултрах (х‎эрэг явдлаас ямар нэгэн арга заль хэрэглэн биеэ дэлгэрэнгүй...