ОВЖИРХОХ

Овжин зан байдлаараа түрий барих: овжирхон дээрэлхэх (авхаалж, самбаатай байдлаараа түрий барин дэлгэрэнгүй...