ОВЖИРХУУ

Залирхуу, овжин байрын: овжирхуу хүн (авхаалж самбаа ихтэй, залирхуу хүн) - Тэр овжирхуу байрын дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан.