МУНДАХГҮЙ

Бишгүй их, элбэг дэлбэг: садаа мундахгүй (саад бэрхшээл ихтэй), мундахгүй их мөнгө дэлгэрэнгүй...

садаа мундахгүй саад бэрхшээл ихтэй
мундахгүй их мөнгө хангалттай хүрэлцэх мөнгө
олз омог мундахгүй олз омог элбэг
цэцэн хүнд үг мундахгүй ухаантай хүнд хариулт бэлэн байдаг гэсэн санаа
аймхай хүнд аюул мундахгүй аймхай хулчгар бол юм бүхэнд дийлдэмтгий гэсэн санаа
эмзэг хүнд зовлон мундахгүй, эрэлхэг хүнд бэрхшээл байдаггүй аливаа бүхэн сэтгэлээс үүдэх гэсэн санаа