МУНДАШГҮЙ

Барагдахгүй, дуусахгүй, элбэг: мундашгүй ажил (барагдахгүй их ажил), мундашгүй эрдэм дэлгэрэнгүй...

мундашгүй ажил барагдахгүй их ажил
мундашгүй эрдэм сурч дуусахгүй эрдэм
мохошгүй зоригтой бол мундашгүй хүнстэй хэрэг явдлаас хойш суун, бэрхшээдэггүй бол амь зуун амьдарч болно гэсэн санаа