МУНДУУРАХ

Ухаан балартах, тамиргүй болох: гар хөл мундуурах (гар хөл мэдээгүй болох).