МУНДУУ

1. Хүч чадал их боловч эв дүйгүй болхи: мундуун тэнэг (арга эвээр бус хүчээр хийхийг оролдох байдал); дэлгэрэнгүй...


2. Ухаан муутай болох нь: халуураад мундуун болох (халуурснаас ухаан орон гаран болох);
3. [шилжсэн] Уур ихтэй, мунхаг буйд байдал: *мундуун нь хөдлөх (а. Мунхаг буйд зан гаргах; б. Эв дүйг нь ололгүй, хар хүчээрээ дэлгэрэнгүй...
мундуун тэнэг арга эвээр бус хүчээр хийхийг оролдох байдал
халуураад мундуун болох халуурснаас ухаан орон гаран болох
мундуун нь хөдлөх а. Мунхаг буйд зан гаргах; б. Эв дүйг нь ололгүй, хар хүчээрээ ажиллах