ЗААЗЛАХ

Юмны муу тохиромжгүйг нь ялгах: мал заазлах (малын мууг ялгах) - Сайн бярууг шилж бух тавих, муу дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., малаасаа заазалж идшинд хэрэглэх (малынхаа хүч тэвээрэг, сүү шим, үр төл муутайг нь ялган идшинд хэрэглэх), хуучин хувцсаа заазлах (өмсөхгүй хуучин муу хувцсаа ялгах).

мал заазлах малын мууг ялгах
малаасаа заазалж идшинд хэрэглэх малынхаа хүч тэвээрэг, сүү шим, үр төл муутайг нь ялган идшинд хэрэглэх
хуучин хувцсаа заазлах өмсөхгүй хуучин муу хувцсаа ялгах