малаасаа заазалж идшинд хэрэглэх
малынхаа хүч тэвээрэг, сүү шим, үр төл муутайг нь ялган идшинд хэрэглэх