ЭЛСЭХ II
/ нутгийн аялгуу /

өвөрлөгч Аливаа үйл явдал болон байгууллага нэгжид гишүүнээр авах, элсүүлэх.

Ижил үг:

ЭЛСЭХ I

ЭЛСЭХ II