ЭЛСЭХ II

1. Элэгсэг дотно харилцах, элгэмсүү байдлаар хандах;


2. [шилжсэн] Мал амьтан бие биедээ дасан ижилсэх.

Ижил үг:

ЭЛСЭХ I

ЭЛСЭХ II