ЭЛТЭРХИЙ

1. Бүтэн юмнаас элтэрч унасан жижиг хэсэг: аяганы элтэрхий (аяганаас эмтэрсэн өчүүхэн хэсэг), дэлгэрэнгүй...


2. Юмны элтэрч унасан ором: элтэрхий сав (элтэрч хагарсан оромтой сав).

аяганы элтэрхий аяганаас эмтэрсэн өчүүхэн хэсэг
элтэрхий хэлтэрхий а. Бүтэн юмны элтэрч хэлтэрч унасан жижиг хэсэг; б. Эмтэрсэн хэлтэрсэн юмны өчүүхэн ор мөр
элтэрхий сав элтэрч хагарсан оромтой сав