ЭЛЧТЭЙ

Элч сайтай: элчтэй нүүрс (элч сайтай нүүрс) - Ассан гал шиг элчтэй, дассан сэтгэлд хөтлөгдөж дэлгэрэнгүй... Д.Шагдарсүрэн. Хүлгийн үүрсэх дуун.