ЭЛТЛЭХ II
/ хуучирсан /
1. Юмыг хөндлөн гулд сүлжих;
2. Ачаа барааг сур дээсээр хүлэх, баглах.
Ижил үг:

ЭЛТЛЭХ I

ЭЛТЛЭХ III