ЭМСГЭЛ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Хос - Энэ хоёр гархи эмсгэл юм уу? Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн хураангуй.