ЭЛЭРХИЙ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Элэгдэж барагдсан байдал.