явган зам
унаагүй хүн явахад зориулан хийсэн авсаархан зам