ЯВГАРАХ

Уналга унаатай байсан хүн явган болох: уналгагүй явгарах (унаа унашгүй болж, явган болох) - дэлгэрэнгүй...