ЯВДАЛГҮЙ

1. Морь малын онцгой явдал үгүй;


2. Ажил явдал байхгүй: айх явдалгүй (айх хэрэггүй) - Чи айх явдалгүй гэв. Ц.Дамбадорж. Толбо дэлгэрэнгүй... учир явдалгүй (хэрэг явдал байхгүй).