ЯВУУЛ

1. Нааш цааш явагч, зорчигч: явуулын хүн (байран биш, зорчин явах хүн);


2. Уг нутгийн биш, замын хүн: явуул мал (замын мал), явуул хүн (нутгийн биш, замын хүн).