ЯВЦ

Ажил үйлийн бүтэмж, хийгдэх байдал: явц муутай (хийж буй ажлын ахиц муу байх), ажлын явцтай дэлгэрэнгүй... (хийж буй ажил байдалтай танилцах).