ЯВЦУУДУУ

Явцуу байрын: явцуудуу бодолтой (явцуу байрын, ойр зуурын бодолтой).