ЯВЦУУХАН

1. Нэлээд явцуу, зай багтаамж муу: явцуухан тасалгаа (нэлээд явцуу, жижгэвтэр тасалгаа);


2. [шилжсэн] Нэлээн өнгөц бодолтой: явцуухан бодолтой (маш явцуу, ойрын бодолтой), явцуухан хүн (нэлээд хувиа бодсон дэлгэрэнгүй...
явцуухан тасалгаа нэлээд явцуу, жижгэвтэр тасалгаа
явцуухан бодолтой маш явцуу, ойрын бодолтой
явцуухан хүн нэлээд хувиа бодсон хүн