ЯВЦУУРАХ

1. Явцуу, давчуу, бариу болох;


2. [шилжсэн] Хувийн ашиг сонирхлыг бодох: хувийн эрх ашгийг бодож явцуурах (хувийн ашиг сонирхлыг бодох);
3. [шилжсэн] Өрөөсгөл хандах, нэг талыг барих.