ЯВЦГҮЙ

Явц муутай, урагш муутай, бүтэмжгүй: үйл ажиллагаа нь явцгүй болох (үйл ажиллагаа нь урагш муутай, дэлгэрэнгүй...