ЯВЦТАЙ

Явц сайтай, бүтэмжтэй, урагштай: ажил нь явцтай байх (ажил нь бүтэмжтэй, урагштай байх).