ЯВЦУУВТАР

Бага зэрэг явцуу: явцуувтар хашаа (бага зэрэг давч, явцуу байдалтай хашаа).