ЯВУУР

Ажил хэргийн явц байдал, ахиц, үр нөлөө: явуур багатай (ахиц, үр нөлөө багатай).