ЯВУУТ

Явахын далимд, явдал дундаа: явуут буух (явахын далимд буух), явуут дундаа (явдал дэлгэрэнгүй...