ЯВДАЛТАЙ

1. Морины онцгой сайхан явдал алхаа гишгээтэйг нь: жороо явдалтай (морины жороо явдал бүхий), дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Ажил үйлийн түвэг ихтэй: явдалтай хэрэг (түвэг ихтэй хэрэг), гүйцэтгэхэд явдалтай байх (ажил хэргийг дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Учир нь үл ойлгогдох, будлиантай, итгэлгүй: явдалтай хүн (итгэлгүй хүн) - Хийг нь тааруулаад гэнэ алдуулахдаа мань дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., явдалтай хүүхэн [яриа] (садар самуун явдалтай хүүхэн).